Aangifte ongeval

TE VOLGEN PROTOCOL BIJ KWETSUUR OF SPORTONGEVAL

 

  1. De afgevaardigde vult het nieuwe document “Aangifte van ongeval” in op de dag zelf van het ongeval (bij voorkeur digitaal – zie kiop hierboven)  en bezorgt dit ONMIDDELLIJK aan de gerechtigde correspondent (g.c.). Deze laatste leidt het dossier in bij het Insurance Department via E-kickoff.  Deze instantie bezorg de g.c. een Medisch attest dat door de g.c. wordt doorgestuurd naar het slachtoffer/wettelijke vertegenwoordiger.  Deze laatste ondertekent het attest en brengt een klever van de mutualiteit aan.
  2. In geval van aangifte, het formulier “MEDISCH ATTEST” meenemen bij dokter. Dit formulier WORDT DOOR DE G.C. PER MAIL BEZORGD.

Als een behandeling door een kinesitherapeut/fysiotherapeut, of na een operatieve ingreep noodzakelijk is, dient de dokter daarvoor EEN AANVRAAG BIJ TE VOEGEN.  ZONDER AANVRAAG VOORAF ZAL ER GEEN TUSSENKOMST ZIJN!!!  Voor bijkomende beurten dient een aanvraag via de g. c. VOORAF ingediend door middel van een doktersvoorschrift.  Ook hier geldt GEEN AANVRAAG = GEEN TUSSENKOMST.

“SPECIALE ZORGEN” WORDEN SLECHTS TERUGBETAALD ALS DE VOETBALINACTIVITEIT 15 DAGEN OF MEER BEDRAAGT EN VANAF DE DATUM VAN ONTVANGST VAN DE AANVRAAG OM TOESTEMMING.  De boodschap is dus TIJDIG AANVRAGEN!!!
  1. Het door de dokter ingevulde en door de speler of diens gemachtigde (bij min 13-jarigen) ondertekende attest dient ASAP aan de g.c. bezorgd te worden.
  2. Na boeking van het ongeval door de R.B.F.A. ontvangt de g.c. een “GETUIGSCHRIFT VAN HERNEMING VOETBAL”. Dit attest zal aan de betrokkene overhandigd worden vóór de genezing.
  3. De dokter verklaart de speler genezen en noteert de datum van voetbalhervatting. Dit ingevulde document wordt ONMIDDELLIJK aan de g.c. bezorgd.
  4. De betrokken speler verzamelt het VOLLEDIG DETAIL van tegemoetkoming van het ziekenfonds, van de ziekenhuisfactu(u)r(en) met het detail van de tussenkomst van de mutualiteit op deze factu(u)r(en) en de farmaceutische specialiteiten. Deze ORIGINELE DOCUMENTEN worden aan de gerechtigde correspondent bezorgd (dus GEEN KOPIES!!!).
  5. Als je gehospitaliseerd moet worden en deze opname gedekt is door een hospitalisatieverzekering, dien je aan deze verzekering een attest te vragen met de vermelding van de periode (van welke datum tot welke datum) waarin deze verzekering tussenkomt in de medische pre/post kosten met betrekking tot deze hospitalisatie.
  6. Zodra het formulier “DETAIL VAN TEGEMOETKOMING” in het bezit is van de gerechtigde correspondent, zal speler terugbetaald kunnen worden.

AANDACHT

–    Komen niet in aanmerking voor aangifte: pubalgie, tendinitis en andere niet posttraumatische letsels of letsels veroorzaakt door het dragen van een bril.  Evenwel worden de letsels, aan anderen toegebracht door het dragen van een bril wel ten laste genomen.

–    Bij voetbalinactiviteit van minder dan 15 dagen geschiedt er géén terugbetaling van kinesitherapie- of fysiotherapie.

ALS EEN ONGEVALSAANGIFTE WERD INGEDIEND, MAG IN GEEN GEVAL HET VOETBALSPELEN HERNOMEN WORDEN VOORALEER DE BETROKKENE GENEZEN VERKLAARD IS!!!

ALS MEN DIT TOCH DOET, VERLIEST MEN ALLE RECHT OP TERUGBETALING EN IS MEN NIET GEDEKT VOOR DE WEDSTRIJD(EN) IN DEZE PERIODE BETWIST.

–    Bij terugbetaling is er een vrijstelling van € 11,50 (dossierkosten en aanpasbaar aan de index).

OPMERKING:         INDIEN U DEZE RICHTLIJNEN NIET OPVOLGT, WIJST HET CLUBBESTUUR ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF VOOR HET EVENTUEEL ONTSTANE FINANCIEEL VERLIES.

AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL